ඔරියන් ආටෙමිස් 1 නැවතත් පෘතුවියට

 අවසාන ඇපලෝ සඳ මෙහෙයුම චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨය මත ස්පර්ශ වූ දිනට පසු දිනට වසර පනහකට පසු, NASA හි සඳ වෙත ආපසු යාමට සැලසුම් කිරීම, Artemis 1 මෙහෙයුම අවසන් කිරීම සඳහා ඔරියන් අභ්‍යවකාශ යානය සාර්ථකව නැවතත් පෘතුවියට පැමිණීමත් සමඟ විශාල ඉදිරි පියවරක් තැබීය.

Image Credit :EWN

දෙසැ. 11, දින 25.5 ක ආටෙමිස් 1 කාර්ය මණ්ඩල රහිත පරීක්ෂණ පියාසැරිය සාර්ථක ලෙස අවසන් කොට Baja California වෙරළට ඔබ්බෙන් මුහුදු තීරයට පතිත විය .

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog