ගෝලීය සම්බන්ධතා ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීමට Microsoft සහ Viasat එක් වේ

 මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම දෙසැම්බර් 14 දින චන්ද්‍රිකා ක්‍රියාකරු Viasat සමඟ හවුල් වී වසර තුනක් ඇතුළත මිලියන 10ක් සේවය නොකළ හෝ අඩු පහසුකම් සහිත පුද්ගලයින්ට අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ලබා දීම සඳහා විසඳුම් සොයන බව පැවසීය.


මයික්‍රොසොෆ්ට් හි එයාර්බෑන්ඩ් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වන පළමු චන්ද්‍රිකා ක්‍රියාකරු Viasat වේ, එය තාක්‍ෂණ මිශ්‍රණයක් හරහා 2025 අවසානය වන විට බිලියන එකක ජනතාවකට සම්බන්ධතාවය ලබා දීම අරමුණු කරයි.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog