කැබිනට් මණ්ඩලය විදුලි මිල සූත්‍රය යෝජනා කරයි

 ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට සමාන මිල සූත්‍රයක් විදුලි ගාස්තු සඳහා හඳුන්වා දෙන ලෙස විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයාට දැනුම් දීමට  අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත .නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, මුදල්, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සලකා බැලූ බවයි.පවතින මූල්‍ය අවකාශය තුළ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට භාණ්ඩාගාරයට හැකියාවක් නොමැති බවත්, එබැවින් අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීම සඳහා පවතින විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නොමැති බවත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ  කරන ලදී.


Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog