බ්‍රහස්පතින්දා (30) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බස් ගාස්තු සංශෝධනය කෙරේ

බ්‍රහස්පතින්දා (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවාහන බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ.

Image Credit:Daily Mirror
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා විසින් පෙරේදා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමත් සමඟ බස් ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

ඒ අනුව අවම බස් ගාස්තුව රු. 30/- වේ .

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog