චන්ද්‍රිකා සංවේදක දත්ත ලුහුබැඳීම ස්වයංක්‍රීය කිරීමට DARPA AI මෙවලම් සුදානමින්

මිලිටරි චන්ද්‍රිකා මගින් එකතු කරන දත්ත ලුහුබැඳීම ස්වයංක්‍රීය කිරීම සඳහා AI මෙවලම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා BAE Systems විසින් ආරක්ෂක උසස් පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති නියෝජිතායතනයෙන් ඩොලර් මිලියන 7 ක කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබා ගෙන ඇත 

Image Credit:NetworkWorld.com
සමාගම මැයි 25 දින නිවේදනය කළේ AI විශේෂඥයින් වන OmniTeq සහ AIMdyn සමඟ DARPA ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කරන බවයි.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog