2023 සදහා එක්සත් ජනපද අභ්‍යවකාශ හමුදාවට ඩොලර් බිලියන 1.7ක්

 කොංග්‍රසය දෙසැම්බර් 23 දින ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.7 ක දැවැන්ත රජයේ අරමුදල් පනතක් තුළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ඩොලර් බිලියන 797.7 ක් එය 2022 ට වඩා ඩොලර් බිලියන 69.3 ක ප්‍රමාණයක් වේ


ඒකාබද්ධ අරමුදල් පනත සැප්තැම්බර් 30 අවසන් වන මූල්‍ය වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය සඳහා එක්සත් ජනපද රජයට අරමුදල් සපයයි.ආරක්ෂක සහ අභ්‍යවකාශ උපදේශන සමාගමක් වන Velos හි ඇස්තමේන්තුවලට අනුව, මෙම පනත මගින් එක්සත් ජනපද අභ්‍යවකාශ හමුදාවට ඩොලර් බිලියන 26.3ක් සපයන අතර එය පෙන්ටගනය ඉල්ලා සිටි ප්‍රමාණයට වඩා ඩොලර් බිලියන 1.7කට ආසන්නය.
Image Credit :The verge

සභාව 225 ට 201 ට ඡන්දයෙන් සහ සෙනෙට් සභාව 68 ට 29 කින් සර්ව වියදම් පැකේජය සම්මත කරන ලදී.

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog