ගගනගාමීන් දෙදෙනෙකු අද අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේදී 2023 පළමු අභ්‍යවකාශ ගමන සිදු කරයි

 ගගනගාමීන් දෙදෙනෙකු සිකුරාදා 2023 ජනවාරි 20 උදෑසන පළමු අභ්‍යවකාශ ඇවිදීම සිදු කරනු ඇත.NASA හි Nicole Mann සහ Japan Aerospace Exploration Agency හි Koichi Wakata සිකුරාදා දින පෙ.ව. 8:15  (GMT 13.15 ) ට ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් (ISS) පිටතට යාමට නියමිත අතර එය දළ වශයෙන් පැය 6.5 ක පමණ දිගු අභ්‍යවකාශ ගමනක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

Image Credit: UPI.com

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog