අපි ගැන


දෙස් විදෙස් තොරතුරු අතින් ඔබේ දැනුම ඔපදැමිමේ අරමුණින් ඇරඹි තොරතරු.com වෙත ඔබ මේ වන විට පැමිණ ඇත.විශ්වීය දැනුම එක් තැනකට කේන්ද්‍රීය කර ගනිමින් ඉර හද තාරකා මුළු අහස්කුසම සිසාරා ඇති තරු ලොවේ තොරතුරුද සමගින් සිංහලෙන් ඔබ වෙත පුදමු.
විශ්වයේ තොරතුරු සොයමින් පිපාසයෙන් පෙලෙන්නන්ට දිය බිදක් වනවා නොවනු මානය,වෙබ් ලොවේ තොරතුරු සොයන්නන්ට දැනුම් ගබඩාවකි .

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog