බංග්ලාදේශයට ඩොලර් බිලියන 4.7ක IMF පැකේජයක්

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) විධායක මණ්ඩලය වත්මන් විනිමය අනුපාත යටතේ බංග්ලාදේශය සඳහා ඩොලර් බිලියන 4.7 ක් වටිනා ආධාරක වැඩසටහනක් අනුමත කර ඇති අතර, දකුණු ආසියානු රට එහි නව ඔරොත්තු දීමේ සහ තිරසාර පහසුකම (RSF) වෙත ප්‍රවේශ වූ පළමු රට බවට පත් කර ඇත.

Image Credit: NewsIn.Asia
සඳුදා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අරමුදල්වලට IMF හි විස්තීරණ ණය පහසුකම් සහ විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහන් යටතේ ඩොලර් බිලියන 3.3 ක් සහ නව RSF යටතේ ඩොලර් බිලියන 1.4 ක් ලබා දි තිබේ .

Post a Comment

Previous Post Next Post
LightBlog