දකුණු කොරියාවේ KSLV-2 රොකට්ටුව චන්ද්‍රිකා හතක් අභ්‍යවකාශ ගත කරයි

සෝල්, දකුණු කොරියාව - දකුණු කොරියාවේ KSLV-2 රොකට්ටුව කෘත්‍රිම විවර රේඩාර් සහිත එකක් ඇතුළු චන්ද්‍රිකා හතක් මැයි 25 වන දින සූර්ය සමමුහුර්ත කක්ෂයට ඇතුළු කරන ලදී, නමුත් අටවන කියුබ්සැට් නිසියාකාරව යොදවා නොමැති බව විශ්වාස කෙරේ.

Image Credit: Go4Liftoff
රොකට්ටුව Naro අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සිට නැගෙනහිර දෙසින් 5:24 ට සැලසුම් කරන ලද වේලාවට උඩුගත කරන ලදී. 

Post a Comment

أحدث أقدم
LightBlog