නාසා ආයතනය සඳ සිට අඟහරු දක්වා කාර්යාලය පිහිටුවයි

Artemis 2 මෙහෙයුම සඳහා සූදානම් වෙමින් පවතින පරිදි, NASA විසින් ඒ සඳහා සැලසුම් කිරීම සහ සඳ වෙත අනාගත මෙහෙයුම් අධීක්‍ෂණය කිරීම සඳහා කොන්ග්‍රස් බලයලත් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කර ඇත.

Image Credit: The Indian Express
ගවේෂණ පද්ධති සංවර්ධන මෙහෙවර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තුළ සඳ සිට අඟහරු දක්වා වැඩසටහන් කාර්යාලය නිර්මාණය කළ බව නාසා ආයතනය මාර් තු 30 නිවේදනය කළේය. ඔරියන් සහ අභ්‍යවකාශ දියත් කිරීමේ පද්ධතියේ සිට ද්වාරය, චන්ද්‍ර ගොඩබෑම සහ අභ්‍යවකාශ ඇඳුම් කට්ටල දක්වා ආටෙමිස් චන්ද්‍ර ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස ක්‍රියාත්මක විවිධ වැඩසටහන් ඒකාබද්ධ කිරීම කෙරෙහි කාර්යාලය අවධානය යොමු කරනු ඇත.කාර්යාලය මෙහෙයවනු ලබන්නේ පොදු ගවේෂණ පද්ධති සංවර්ධනය සඳහා කලින් වැඩබලන නියෝජ්‍ය සහකාර පරිපාලක අමිත් ක්ෂත්‍රිය විසිනි. 

Post a Comment

أحدث أقدم
LightBlog